Solsken för solelsbranschen!


Grönt Avdrag klubbat - 2021 börjar med solsken.

2021 börjar med solsken – införandet av det Gröna Avdraget är beslutat av riksdagen.

 15 % skattereduktion för solelsinstallationer och 50% för energilager och laddboxar.

Avdrag för grön teknik* är det som tidigare bland annat kallats ”SolROT” och det ersätter det tidigare systemet med bidrag och ansökningar.

Hanteringen blir av samma typ som med ROT/RUT – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från staten till installatören. Vår bedömning är att detta är exakt den enkelhet som vi alla eftersträvat och som kan ge tillbaks förtroendet för att alla faktiskt får det stöd de kalkylerat med.

Taket sätts på 50.000 kronor i totalt avdrag per person och år och är kopplat till person och inte fastighet vad vi kunnat utröna.
Det Gröna avdraget gäller vid sidan av ROT/RUT men du kan inte använda båda avdragen till samma projekt. (Gäller 15% vid installations av nyckelfärdigt solcellsanläggning)


Avdraget på 50% för energilager och laddboxar görs via naturvårdsverket.

Ansökan - Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Privatpersoner som köper en laddbox till sin villa kan få upp till 10 000 kr medan BRF och företag kan få hela 15 000 kr per laddutag.  För BRF och företag finns det i princip ingen begränsning på hur många ladduttag man kan få bidrag för.


Dags att börja planera för den som vill passa på och använda avdragen för grön teknik!

*Det formella namnet är “lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.” och den ingick i “Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1” som antogs den 25/11
 

Lyssna på vad Sveriges Radio säger

PL Energi

Globalt består dagens energisystem till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet. Också i Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och bra vindlägen. Dessutom skulle solceller på en fjärdedel av alla södervända tak kunna ge 10 procent av Sveriges årsbehov av el. Det är mer än vad kärnkraftverket i Oskarshamn producerade år 2014. Trots att det har pratats om förnybar energi länge är det först på senare år som utbyggnaden av förnybara energikällor verkligen har tagit fart på många håll i världen. Tekniken har utvecklats och blivit billigare, samtidigt har politiska mål för förnybar energi antagits i många länder. I Sverige finns nu ett mål om 100 procent förnybar elproduktion. Efterfrågan på solcellspaneler har ökat markant det senaste åren och fram till den 1 januari 2021 vill regeringen ta fram ett förslag till privatägare för de nya SolROT på 15% och då kommer efterfrågan öka avsevärt på de svenska hushåll.

Miljöpåverkan

Produktion av solceller är en viktig miljöfråga:


Det finns idag en mångfald av leverantörer på marknaden som erbjuder solpaneler i olika prisklasser och kvalité för en bättre miljöpåverkan. En av den grundläggande faktorer man bör tänka på är hur tillverkningen av solpanelerna har framställs.

Faktum är att produktion och konstruktion av solceller kan ha en negativ påverkan på vår miljö. Det har att göra med energikrävande konsumtion och en negativa koldioxidutsläpp vid tillverkning. Främst byggs de solceller i länder med stor kolkraft som exempelvis i Kina som på ett långsiktigt produktion skadar miljön.

Det finns en mängd faktorer som spelar roll i produktionen:

  • Olika framställningstekniker och grundmaterial
  • Giftiga metaller
  • Energianvändning och mängden utsläpp av växthusgaser


Negativ miljöpåverkan från produktionen av solceller står i direkt relation till vilken producent och leverantör du väljer.

Att sätta rätt framtidsmål som organisation inom solcellspaneler: Vår mål är att leda den svenska marknaden för solcellspaneler och därmed jobba med kvalitativa solcellspanels leverantörer som medverkar till en positiv miljöaspekten redan från start av tillverkningen. Därför har vi valt bland annat ett Österrikiskt distributör som heter Energetica som redan från start tillverkar solpanelerna med hjälp av solens energiförsörjande el och är idag därmed den enda klimatneutrala produktionen i Europa.


Ni kan läsa mer om solcellspanelen Energetica på vår menyrad: “Solpaneler