PL Energi

Vision och affärsidé
P.L Energi AB ska vara ett ledande företag inom elinstallationer.
Vår affärsidé är att med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet, säkerhet och miljö utföra
elinstallationer som överträffar kundens önskemål, krav och förväntningar.                                                      Peter Linnell 

Om oss

OM OSS

Kvalitet, säkerhet och miljö

Vi arbetar enligt vårt eget skräddasydda ledningssystem, detta vill vi alltid ligga i framkant för.
Kvalitet och miljöledningssystemet ligger till grund för att stödja företagets rutiner i projektarbetet.
Det är viktigt att rutiner som utförs och dokument som används är anpassade till verksamheten och utgör ett hjälpmedel, således inte onödig byråkrati för någondera part.

Vår personal, kund, arbetsmiljöverkets specifika projektkrav inarbetas i företagets specifika projektplaner.
P.L Energi AB utvecklar, uppdaterar och kompletterar rutinbeskrivningar i takt med behoven.
Vi ska också tillgodose de miljökrav beställaren har och arbeta så säkert som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal.

Givetvis innehar vi samtliga erforderliga certifikat och behörigheter samt följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter såsom rådande Allmänna Bestämmelser och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Vi verkar för att främja sund konkurrens genom transparens och säkra arbetsplatser.

Därför innehar samtliga av våra medarbetare ID06-kortet.

Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på en arbetsplats och koppla varje person till rätt arbetsgivare.ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

- Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.


- Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.


- Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.


Kvalitetspolicy

 • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
 • I vårt arbete använder vi vedertagen teknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad projekt i rätt tid och till rätt utförande.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Miljöpolicy

 • I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 • Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.
 • Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.
 • Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.